LEGALNA PRACA CUDZOZIEMCA W POLSCE - FAMI Bezpieczna przystań

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ogólna zasada brzmi: jesteś uprawniony do wykonywania pracy w Polsce jeśli :

 • przebywasz legalnie na jej terytorium oraz posiadasz zezwolenie na pracę (chyba że nie jest ono wymagane) albo
 • posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę albo
 • posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

UWAGA!

Wyjątek od tej zasady stanowi  sytuacja, kiedy przebywasz w Polsce na podstawie:

 • wizy wydanej w celu:
 • turystycznym,
 • odwiedzin u rodziny i przyjaciół,
 • korzystania z ochrony czasowej
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, czyli ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

W tych przypadkach NIE MOŻESZ wykonywać pracy w Polsce.

 • Szczegółowe informacje dotyczące legalnego pobytu i zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce znajdziesz w zakładce „LEGALNY POBYT CUDZOZIEMCA W POLSCE”

ZEZWOLENIE NA PRACĘ        

Zezwolenie na pracę jest dokumentem wydawanym w formie decyzji przez właściwego wojewodę, który uprawnia cudzoziemca przebywającego w Polsce legalnie, do wykonywania pracy na warunkach określonych w zezwoleniu. Dokument ten wydawany jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (pracodawcę) przez wojewodę, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków znajdziesz na stronach:

 

 

Jesteś uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski bez dodatkowych zezwoleń,  m. in. jeżeli:

 

 • posiadasz status członka rodziny obywatela UE/EOG/Szwajcarii,
 • korzystasz w Polsce z ochrony międzynarodowej (posiadasz status uchodźcy nadany
  w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystasz z ochrony uzupełniającej w Polsce),
 • posiadasz zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadasz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadasz zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • posiadasz zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystasz z ochrony czasowej w Polsce;
 • jesteś małżonkiem obywatela polskiego, posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego – art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną – art. 159 ustawy
  o cudzoziemcach,
 • jesteś studentem studiów stacjonarnych w Polsce,
 • jest absolwentem polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach,
 • posiadasz ważną Kartę Polaka.

 

Szczegółowe informacje dotyczące braku  wymogu posiadania zezwolenia na pracę znajdziesz na stronie:

Udostępnij