Obywatele Ukrainy – legalny pobyt i praca - FAMI Bezpieczna przystań

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Legalny pobyt

 Jesteś legalnie w Polsce jeżeli:

 1. jesteś obywatelem Ukrainy, który na skutek rosyjskiej agresji opuścił swoją ojczyznę,
  a przybywając do Polski zadeklarował zamiar pozostania w Polsce w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,
 2. jesteś obywatelem Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył do Polski,
 3. jesteś małżonkiem obywatela/ki Ukrainy nieposiadającym obywatelstwa ukraińskiego, jeśli przybyłeś do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jesteś obywatelem polskim ani obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 4. jesteś dzieckiem urodzonym w Polsce przez matkę -  obywatelkę Ukrainy, która na skutek rosyjskiej agresji opuściła swoją ojczyznę, a przybywając do Polski zadeklarowała zamiar pozostania w Polsce w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Jeżeli Twój wjazd do Polski nastąpił w dniu 24 lutego 2022 r. lub później i spełniasz wyżej wymienione warunki możesz legalnie przebywać w Polsce do 4 marca 2024 r.

Ponadto dodatkowo przedłuża się okres uznawanego za legalny pobytu:

 • do 31 sierpnia 2024 r. w przypadku:
 • osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą korzystać z wychowania przedszkolnego, będą realizować obowiązek szkolny albo realizować obowiązek nauki, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;
 • osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą pobierać naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;
 • osób, które nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.
 • do 30 września 2024 r. w przypadku:
 • osób, które przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.

Pamiętaj, że Twój jednorazowy wyjazd poza granice Polski na okres dłuższy niż
1 miesiąc, spowoduje utratę nabytych przez Ciebie uprawnień do legalnego pobytu.

WAŻNE ! Jeżeli jesteś objęty ochroną czasową w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej niż Polska przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy i przyjechałeś do Polski, Twój pobyt nie jest uznawany za legalny 
w myśl przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pobyt czasowy dla posiadaczy PESEL UKR 

Posiadając numer PESEL ze statusem UKR, wniosek możesz złożyć tylko wtedy, jeżeli:

 • zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące;
 • głównym celem Twojego pobytu w Polsce jest:
 • wykonywanie pracy,
 • prowadzenie działalności gospodarczej – w przypadku spółki kapitałowej np. spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością musisz w spółce posiadać udziały oraz pełnić funkcję ,
 • wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oznacza utratę uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa m.in. dostępu do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, dostępu do opieki medycznej, dostępu do edukacji i innych usług publicznych. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i nie skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli nadal legalnie przebywać w kraju na podstawie ochrony czasowej do 4 marca 2024 r.

Przedłużenie ważności Twoich dokumentów i legalności pobytu

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce na podstawie jednego z  wymienionych dokumentów:

 • Wiza krajowa
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Karta pobytu
 • Polski dokument tożsamości cudzoziemca
 • Dokument „zgoda na pobyt tolerowany”

i okres ważności tego dokumentu przypadał od 24.02.2022 r., dokument ten został przedłużony z mocy ustawy na okres do 4 marca 2024 r.

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu w Polsce na podstawie:

 • wizy Schengen wydanej przez organ polski,
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru,
 • w ramach ruchu bezwizowego,

przypada w okresie od 24.02.2022 r., Twój pobyt w Polsce uznaje się za legalny do dnia 04.03.2024  r.

WAŻNE! Nie załatwiasz żadnych innych formalności. Nie wymieniasz dokumentów, bo są one przedłużone z mocy prawa. Karta pobytu i wiza krajowa w okresie tego przedłużenia nie uprawnia do przekraczania granicy.

Przedłużone z mocy prawa do dnia 04.03.2024  r. są również przypadające od 24.02.2022 r. terminy opuszczenia terytorium Polski wynikające np. z ostatecznych decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia oraz terminy dobrowolnego powrotu wynikające z ostatecznych decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Legalna praca w Polsce

Możesz legalnie pracować u każdego pracodawcy w Polsce bez dodatkowych zezwoleń jeżeli jesteś:

 • obywatelem Ukrainy lub współmałżonkiem obywatela Ukrainy i posiadasz obywatelstwo innego kraju oraz przybyłeś do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r.
  i chcesz w Polsce pozostać,
 • obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce legalnie na podstawie innych dokumentów np. zezwolenia na pobyt czasowy, wizy – w tym przypadku nie ma znaczenia, od kiedy jesteś w Polsce.

WAŻNE!: Twój pracodawca ma obowiązek powiadomić powiatowy urząd pracy o powierzeniu Ci pracy w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Dopiero po takim powiadomieniu pracujesz
w Polsce legalnie.

Szczególne regulacje nie dotyczą obywateli innych państw, którzy przybyli z Ukrainy od 24.02.2022 r.

WAŻNE! Jeśli zmienisz pracodawcę wystarczy żeby nowy pracodawca powiadomił powiatowy urząd pracy o powierzeniu Ci pracy. Nie potrzebujesz nowego zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu pracy ani zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Share