NEWS - FAMI Bezpieczna przystań

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Articles

There is no translation available.

Legalny pobyt

 Jesteś legalnie w Polsce jeżeli:

 1. jesteś obywatelem Ukrainy, który na skutek rosyjskiej agresji opuścił swoją ojczyznę,
  a przybywając do Polski zadeklarował zamiar pozostania w Polsce w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,
 2. jesteś obywatelem Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył do Polski,
 3. jesteś małżonkiem obywatela/ki Ukrainy nieposiadającym obywatelstwa ukraińskiego, jeśli przybyłeś do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jesteś obywatelem polskim ani obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 4. jesteś dzieckiem urodzonym w Polsce przez matkę -  obywatelkę Ukrainy, która na skutek rosyjskiej agresji opuściła swoją ojczyznę, a przybywając do Polski zadeklarowała zamiar pozostania w Polsce w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Jeżeli Twój wjazd do Polski nastąpił w dniu 24 lutego 2022 r. lub później i spełniasz wyżej wymienione warunki możesz legalnie przebywać w Polsce do 4 marca 2024 r.

Ponadto dodatkowo przedłuża się okres uznawanego za legalny pobytu:

 • do 31 sierpnia 2024 r. w przypadku:
 • osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą korzystać z wychowania przedszkolnego, będą realizować obowiązek szkolny albo realizować obowiązek nauki, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;
 • osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą pobierać naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;
 • osób, które nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.
 • do 30 września 2024 r. w przypadku:
 • osób, które przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.

Pamiętaj, że Twój jednorazowy wyjazd poza granice Polski na okres dłuższy niż
1 miesiąc, spowoduje utratę nabytych przez Ciebie uprawnień do legalnego pobytu.

WAŻNE ! Jeżeli jesteś objęty ochroną czasową w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej niż Polska przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy i przyjechałeś do Polski, Twój pobyt nie jest uznawany za legalny 
w myśl przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pobyt czasowy dla posiadaczy PESEL UKR 

Posiadając numer PESEL ze statusem UKR, wniosek możesz złożyć tylko wtedy, jeżeli:

 • zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące;
 • głównym celem Twojego pobytu w Polsce jest:
 • wykonywanie pracy,
 • prowadzenie działalności gospodarczej – w przypadku spółki kapitałowej np. spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością musisz w spółce posiadać udziały oraz pełnić funkcję ,
 • wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oznacza utratę uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa m.in. dostępu do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, dostępu do opieki medycznej, dostępu do edukacji i innych usług publicznych. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i nie skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli nadal legalnie przebywać w kraju na podstawie ochrony czasowej do 4 marca 2024 r.

Przedłużenie ważności Twoich dokumentów i legalności pobytu

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce na podstawie jednego z  wymienionych dokumentów:

 • Wiza krajowa
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Karta pobytu
 • Polski dokument tożsamości cudzoziemca
 • Dokument „zgoda na pobyt tolerowany”

i okres ważności tego dokumentu przypadał od 24.02.2022 r., dokument ten został przedłużony z mocy ustawy na okres do 4 marca 2024 r.

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu w Polsce na podstawie:

 • wizy Schengen wydanej przez organ polski,
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru,
 • w ramach ruchu bezwizowego,

przypada w okresie od 24.02.2022 r., Twój pobyt w Polsce uznaje się za legalny do dnia 04.03.2024  r.

WAŻNE! Nie załatwiasz żadnych innych formalności. Nie wymieniasz dokumentów, bo są one przedłużone z mocy prawa. Karta pobytu i wiza krajowa w okresie tego przedłużenia nie uprawnia do przekraczania granicy.

Przedłużone z mocy prawa do dnia 04.03.2024  r. są również przypadające od 24.02.2022 r. terminy opuszczenia terytorium Polski wynikające np. z ostatecznych decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia oraz terminy dobrowolnego powrotu wynikające z ostatecznych decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Legalna praca w Polsce

Możesz legalnie pracować u każdego pracodawcy w Polsce bez dodatkowych zezwoleń jeżeli jesteś:

 • obywatelem Ukrainy lub współmałżonkiem obywatela Ukrainy i posiadasz obywatelstwo innego kraju oraz przybyłeś do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r.
  i chcesz w Polsce pozostać,
 • obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce legalnie na podstawie innych dokumentów np. zezwolenia na pobyt czasowy, wizy – w tym przypadku nie ma znaczenia, od kiedy jesteś w Polsce.

WAŻNE!: Twój pracodawca ma obowiązek powiadomić powiatowy urząd pracy o powierzeniu Ci pracy w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Dopiero po takim powiadomieniu pracujesz
w Polsce legalnie.

Szczególne regulacje nie dotyczą obywateli innych państw, którzy przybyli z Ukrainy od 24.02.2022 r.

WAŻNE! Jeśli zmienisz pracodawcę wystarczy żeby nowy pracodawca powiadomił powiatowy urząd pracy o powierzeniu Ci pracy. Nie potrzebujesz nowego zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu pracy ani zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

The cancellation of the state of epidemic emergency on July 1, 2023 meant that on July 2, 2023, the 30-day deadlines set out in the regulations began to run. As a consequence, at the end of July 31, 2023, the periods of extension and stay considered legal under the COVID-19 Act will end.

In addition, the regulations also provide for the extension by law of:

 • periods of validity of Pole's Cards falling during the state of epidemic emergency or state of epidemic;
 • deadlines for submitting an application for extension of the Pole's Card.

However, in the case of these solutions, the relevant extensions take place until the expiry of 3 months after the date of cancellation of the state that was in force last. As a consequence of the cancellation of the state of epidemic emergency on July 1, 2023, these extensions are valid until October 2, 2023.

Detailed information can be found on the website of the Office for Foreigners under the link:

https://www.mos.cudzoziemcy.gov.pl/aktualnosci/odwolanie_covid_PL

SPECIAL LEGAL SITUATION OF CITIZENS OF UKRAINE

Due to the Russian aggression on the territory of Ukraine and the mass influx of Ukrainian citizens caused by it, the provisions of the so-called The Act on Assistance to Ukrainian Citizens specifically regulates the legal situation of Ukrainian citizens in the context of the rules of their stay on the territory of Poland.

In addition to establishing a general basis for stay considered legal until March 4, 2024 and providing related assistance institutions addressed to Ukrainian citizens arriving from February 24, 2022 from the territory of their country of origin in connection with the hostilities in progress there, a special act it also establishes a number of solutions supporting the process of legalizing the stay of all citizens of this country residing in Poland.

The following extension solutions should be mentioned in this context:

 • periods of stay and validity of national visas issued to citizens of Ukraine falling in the period from February 24, 2022;
 • periods of validity of temporary residence permits granted to citizens of Ukraine falling in the period from February 24, 2022;
 • deadlines for the fulfillment of the obligation of Ukrainian citizens to leave the territory of Poland, resulting from art. 299 sec. 6 of the Act on foreigners falling in the period from February 24, 2022;
 • specified periods of voluntary return (currently periods of voluntary departure), specified on the basis of art. 315 sec. 1 of the Act on foreigners in decisions on obliging a foreigner to return issued to citizens of Ukraine, falling in the period from February 24, 2022 (Article 42(7) of the Special Act);
 • validity periods of residence cards issued to citizens of Ukraine, falling in the period from February 24, 2022;
 • periods of validity of Polish identity documents issued to citizens of Ukraine, falling in the period from February 24, 2022;
 • the periods of validity of the "tolerated stay permit" documents issued to citizens of Ukraine, falling in the period from February 24, 2022. 

In the current legal status, these extensions are valid until March 4, 2024 (detailed information on this subject can be found TUTAJ

From July 1, 2023, the state of epidemic emergency was canceled*. This means significant changes in the legality of foreigners' stay in Poland. After 30 days from the cancellation of the state of epidemic threat, the extended periods of authorizations, validity of documents and extended deadlines for foreigners to perform certain activities will end.

* (Journal of Laws of 2023, item 1118) Regulation of the Minister of Health of June 14, 2023
on canceling the state of epidemic emergency in the territory of the Republic of Poland