Obywatele Ukrainy – legalny pobyt i praca - FAMI Bezpieczna przystań

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Legalny pobyt

 Jesteś legalnie w Polsce jeżeli:

 1. jesteś obywatelem Ukrainy, który na skutek rosyjskiej agresji opuścił swoją ojczyznę,
  a przybywając do Polski zadeklarował zamiar pozostania w Polsce w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,
 2. jesteś obywatelem Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył do Polski,
 3. jesteś małżonkiem obywatela/ki Ukrainy nieposiadającym obywatelstwa ukraińskiego, jeśli przybyłeś do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jesteś obywatelem polskim ani obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 4. jesteś dzieckiem urodzonym w Polsce przez matkę -  obywatelkę Ukrainy, która na skutek rosyjskiej agresji opuściła swoją ojczyznę, a przybywając do Polski zadeklarowała zamiar pozostania w Polsce w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Jeżeli Twój wjazd do Polski nastąpił w dniu 24 lutego 2022 r. lub później i spełniasz wyżej wymienione warunki możesz legalnie przebywać w Polsce do 4 marca 2024 r.

Ponadto dodatkowo przedłuża się okres uznawanego za legalny pobytu:

 • do 31 sierpnia 2024 r. w przypadku:
 • osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą korzystać z wychowania przedszkolnego, będą realizować obowiązek szkolny albo realizować obowiązek nauki, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;
 • osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą pobierać naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;
 • osób, które nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.
 • do 30 września 2024 r. w przypadku:
 • osób, które przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.

Pamiętaj, że Twój jednorazowy wyjazd poza granice Polski na okres dłuższy niż
1 miesiąc, spowoduje utratę nabytych przez Ciebie uprawnień do legalnego pobytu.

WAŻNE ! Jeżeli jesteś objęty ochroną czasową w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej niż Polska przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy i przyjechałeś do Polski, Twój pobyt nie jest uznawany za legalny 
w myśl przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pobyt czasowy dla posiadaczy PESEL UKR 

Posiadając numer PESEL ze statusem UKR, wniosek możesz złożyć tylko wtedy, jeżeli:

 • zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące;
 • głównym celem Twojego pobytu w Polsce jest:
 • wykonywanie pracy,
 • prowadzenie działalności gospodarczej – w przypadku spółki kapitałowej np. spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością musisz w spółce posiadać udziały oraz pełnić funkcję ,
 • wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oznacza utratę uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa m.in. dostępu do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, dostępu do opieki medycznej, dostępu do edukacji i innych usług publicznych. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i nie skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli nadal legalnie przebywać w kraju na podstawie ochrony czasowej do 4 marca 2024 r.

Przedłużenie ważności Twoich dokumentów i legalności pobytu

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce na podstawie jednego z  wymienionych dokumentów:

 • Wiza krajowa
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Karta pobytu
 • Polski dokument tożsamości cudzoziemca
 • Dokument „zgoda na pobyt tolerowany”

i okres ważności tego dokumentu przypadał od 24.02.2022 r., dokument ten został przedłużony z mocy ustawy na okres do 4 marca 2024 r.

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu w Polsce na podstawie:

 • wizy Schengen wydanej przez organ polski,
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru,
 • w ramach ruchu bezwizowego,

przypada w okresie od 24.02.2022 r., Twój pobyt w Polsce uznaje się za legalny do dnia 04.03.2024  r.

WAŻNE! Nie załatwiasz żadnych innych formalności. Nie wymieniasz dokumentów, bo są one przedłużone z mocy prawa. Karta pobytu i wiza krajowa w okresie tego przedłużenia nie uprawnia do przekraczania granicy.

Przedłużone z mocy prawa do dnia 04.03.2024  r. są również przypadające od 24.02.2022 r. terminy opuszczenia terytorium Polski wynikające np. z ostatecznych decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia oraz terminy dobrowolnego powrotu wynikające z ostatecznych decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Legalna praca w Polsce

Możesz legalnie pracować u każdego pracodawcy w Polsce bez dodatkowych zezwoleń jeżeli jesteś:

 • obywatelem Ukrainy lub współmałżonkiem obywatela Ukrainy i posiadasz obywatelstwo innego kraju oraz przybyłeś do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r.
  i chcesz w Polsce pozostać,
 • obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce legalnie na podstawie innych dokumentów np. zezwolenia na pobyt czasowy, wizy – w tym przypadku nie ma znaczenia, od kiedy jesteś w Polsce.

WAŻNE!: Twój pracodawca ma obowiązek powiadomić powiatowy urząd pracy o powierzeniu Ci pracy w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Dopiero po takim powiadomieniu pracujesz
w Polsce legalnie.

Szczególne regulacje nie dotyczą obywateli innych państw, którzy przybyli z Ukrainy od 24.02.2022 r.

WAŻNE! Jeśli zmienisz pracodawcę wystarczy żeby nowy pracodawca powiadomił powiatowy urząd pracy o powierzeniu Ci pracy. Nie potrzebujesz nowego zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu pracy ani zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Udostępnij