Aktualności - FAMI Bezpieczna przystań

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Aktualności

Od dnia 1 kwietnia 2023 r. Obywatel Ukrainy korzystający w Polsce z ochrony czasowej i posiadający PESEL z adnotacją „UKR” może ubiegać się na zasadach ogólnych o udzielenie:

 • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Blue Card)
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

UWAGA!

W przypadku złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w celu innym niż praca lub prowadzenie działalności gospodarczej np. z tytułu połączenia z rodziną, wojewoda odmówi wszczęcia postępowania w sprawie.

Możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy z tytułu pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej jest opcjonalna. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i nie skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli nadal legalnie przebywać w kraju na podstawie ochrony czasowej przez okres do 24 sierpnia 2023 r. Bazując na decyzji Rady UE o wprowadzeniu ochrony czasowej, z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się, że okres pobytu uznawanego za legalny, który aktualnie kończy się 24 sierpnia br., zostanie stosownie wydłużony przynajmniej do
4 marca 2024 r.

Jeżeli zatem jesteś obywatelem Ukrainy i :

 • masz nadany numer PESEL z adnotacją „UKR” oraz
 • pracujesz w Polsce lub prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce np. wpis do CEIDG,
 • i zamiast korzystać z ochrony czasowej w Polsce wolisz uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy:

- wypełnij właściwy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce (możesz zrobić to na stronie www.mos.cudzoziemcy.gov.pl), wydrukuj go, własnoręcznie podpisz imieniem i nazwiskiem i złóż do wojewody właściwego ze względu na Twoje aktualne miejsce pobytu wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (440 zł praca lub 340 zł prowadzenie działalności gospodarczej). Do wniosku dołącz kopię paszportu oraz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL ze statusem „UKR” oraz kompletnie wypełniony załącznik nr 1 do wniosku.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: https://www.gov.pl/web/udsc/zezwolenia-na-pobyt-dla-obywateli-ukrainy-objetych-ochrona-czasowa

 

Jeżeli przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL z adnotacją
„UKR” w rejestrze umieszczono Twoje odciski palców, złożenie wniosku
o zezwolenie na pobyt czasowy nie będzie wymagało Twojej osobistej obecności

(nie trzeba ponownie oddawać odcisków palców przy składaniu wniosku). Wojewoda może jednak wezwać Cię do osobistego stawiennictwa w celu przedłożenia oryginału dokumentu podróży, a w razie udzielenia zezwolenia (pozytywnej decyzji) w celu złożenia odcisków palców, jeśli nie było możliwym umieszczenie wcześniej złożonych odcisków w osobnej bazie.

 PAMIĘTAJ!

Udzielenie Ci zezwolenia na pobyt czasowy oznacza utratę przez Ciebie ochrony czasowej.

 

 UWAGA!

Jeżeli ubiegasz się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej i prowadzisz jednoosobową działalność (wpis do CEIDG)
w postępowaniu w okresie do 24 sierpnia 2023 roku nie musisz wykazywać spełnienia warunku dochodu lub zatrudnienia.

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, i przyjechałeś do Polski przed 24-tym lutego 2022
i złożyłeś wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, ale:

 • nie spełniasz wymogów udzielenia zezwolenia ze względu na deklarowany cel pobytu,
 • nie jesteś w stanie uzasadnić pobytu dłuższego niż 3 miesiące,
 • złożyłeś wniosek podczas nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywasz na tym terytorium nielegalnie,

w okresie do 24 sierpnia 2023 r. – możesz uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku, licząc od dnia wydania decyzji.

 • OPŁATA ZA WYDANIE / WYMIANĘ KARTY POBYTU
 • 100 zł - wydanie/ wymiana karty pobytu   
 • 200 zł - za wymianę w przypadku pierwszej zawinionej utraty/zniszczenia dokumentu
 • 300 zł za wymianę w przypadku kolejnej zawinionej utraty/zniszczenia dokumentu

ULGA W OPŁACIE – 50%

 Ulga w opłacie, która wynosi 50% przysługuje cudzoziemcom:

 • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
 • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę dokumentu, lub – w przypadku wydawania pierwszej karty pobytu – do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, nie ukończyli 16. roku życia.

 

 • Dokumenty wymagane do pobrania opłaty ulgowej za wymianę dokumentu:

1) zaświadczenie z właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

2) zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

3) odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a przypadku niemożności jego uzyskania – dokument podróży lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.

 

Wpłaty należy dokonać  na rachunek:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Wydział Finansów i Kontroli

Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

NBP O/O Olsztyn 31 1010 1397 0032 9022 3100 0000

z tytułu „opłata za kartę pobytu” i imię i nazwisko cudzoziemca

POBYT CZASOWY

 • Opłata skarbowa w wysokości 440 zł za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
  z tytułu :

- wykonywania pracy,

- wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

- wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa – art. 139a ust. 1     

- korzystania z mobilności długoterminowej – art. 139o ust. 1

 • Opłata skarbowa w wysokości 340 zł za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu :

- prowadzenia działalności gospodarczej

- wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- podjęcia lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich,

- prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

- pobytu z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,

- pobytu z cudzoziemcem,

- okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -  gdy obecności cudzoziemca na terytorium RP wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista  (art. 181 ust. 1 pkt 2),

- inne okoliczności.

 • Opłata skarbowa w wysokości 85 zł za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu - okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- cudzoziemiec jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej (art 181 ust. 1 pkt 1)

- obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej (art. 181 ust. 1 pkt 3)

 

 • Opłata skarbowa w wysokości 170 zł za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu przedłużenia pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na pracę sezonową – art. 185a
 • Zwolnieni z opłaty skarbowej – zezwolenie humanitarne

 

POBYT STAŁY /POBYT  REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE

 

 • Opłata skarbowa w wysokości 640 zł za udzielenie zezwolenia na pobyt stały / pobyt rezydenta długoterminowego UE:

UWAGA!

 • zwolnienie z opłaty przysługuje JEDYNIE w przypadku wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały gdy zezwolenie udzielane jest:

1) cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu

2) posiadaczowi Karty Polaka, zamierzającemu osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe

 

Wpłaty należy dokonać na rachunek :

 

Bank Handlowy SA.

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna,
Plac Jana Pawła II nr 1,
10-101 Olsztyn 
Wydział Podatków i Opłat

Z dopiskiem: „imię i nazwisko cudzoziemca oraz rodzaj zezwolenia”